اتصال ایران بازار اقتصاد اقتصاد مشاهده

اتصال: ایران بازار اقتصاد اقتصاد مشاهده سرمایه گذار سرمایه گذاری اخبار اقتصادی

رکودهای متفاوت در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران

یکی از تفاوت های مهم بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران با بورس های جهانی آن است که در این بازار، رابطه مستقیمی میان حرکت شاخص و حجم معاملات وجود دارد...

ادامه مطلب